Collonil waterstop s uv filtrem

  Collonil waterstop s uv filtrem

  Univerzální impregnace na všechny druhy usní a textil

  • obsahuje UV filtr - chrání useň před vyblednutím vlivem slunečního záření
  • zachovává useň prodyšnou
  • použití na obuv, koženou galanterii, kožené oděvy, sedací soupravy,...
  • dlouhodobý efekt (proniká při aplikaci do celé hloubky usně)
  0783
  Skladem
  249 Kč
  S DPH

   

  Návod na použití Waterstop

  Důkladnou impregnaci doporučujeme provést ihned na nový výrobek. Účinnost a délka působení impregnačních látek je závislá na terénních a klimatických podmínkách, kterým je výrobek vystaven, na intenzitě využívání a také způsobu následného ošetřování.

  Impregnaci nastříkejte min.3x ze vzdálenosti min.20 cm. Pozor: dodržte vzdálenost nástřiku. Při aplikaci z příliš malé vzdálenosti může dojít k vytvoření fleků. Po prvním a druhém nástřiku nechejte impregnaci vsáknout, nikoliv však úplně zaschnout. Po třetím nástřiku nechejte impregnaci důkladně zaschnout a poté hladkou useň přeleštěte, drsnou rozkartáčujte Collonil krepovým kartáčkem nebo Collonil Nubuk Boxem ( krepovou stranou). Textil je vhodné zafixovat teplým fénem.

  Nový výrobek je nutné nejdříve impregnovat a poté krémovat. Impregnace se dostane do hloubky materiálu a vydrží tak déle. Již ošetřovaný výrobek impregnujte a krémujte dle potřeby výrobky Collonil.

  Standardní věty o nebezpečnosti

  H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

  H315 Dráždí kůži.

  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Povinné informace Waterstop

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

  P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

  P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

  P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

  P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

  P501 Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

  Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

  Nebezpečné komponenty k etiketování:

  Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

  Objem
  200 ml
  No reviews

  Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

  Zboží přidáno do seznamu Oblíbených
  Zboží přidáno k porovnání
  group_work Souhlas se soubory cookie